قیمت های امروز

در این صفحه بصورت هفتگی میانگین قیمت محصولات پرمصرف اعلام خواهد شد.

برای استعلام قیمت با مقدار تناژ تماس حاصل فرمایید.

021-66123382

021-66123385

1402/04/24           تا           1402/04/29

متیونین
163.000دگوسا
ترئونین
تماسمیهوا
کولین
57.000nb
لیزین
95.000گلدن کورن
رنگدانه قرمز
تماسلوکانتین
جوش شیرین
تماسایرانی
سم مگس RTS
2.000.000ایلانکو

قیمت تمام محصولات بر حسب تومان و به ازای 1 کیلوگرم است.

بارگیری تمامی اقلام از انبار رسمی و مورد تایید سازمان دامپزشکی کل کشور می باشد.

برای دریافت کاتالوگ و لیست قیمت انواع سم مگس

دوشنبه 1400/06/08

متیونین
88/500دگوسا
ترئونین
48/000میهوا
کولین
31/000NB
لیزین
38/000چین
لیزین
40/000کره
جوش شیرین
5/700پترو طرح
رنگدانه
کفBasf

چهارشنبه 1400/05/20

متیونین
77/800دگوسا
ترئونین
43/500میهوا
کولین
29/000NB
لیزین
36/000چین
لیزین
37/000کره
جوش شیرین
5/550پترو طرح
رنگدانه
کفBasf

دوشنبه 1400/05/11

متیونین
79/500دگوسا
ترئونین
43/600میهوا
کولین
29/300NB
لیزین
37/000چین
لیزین
38/000کره
جوش شیرین
4/550پترو طرح
رنگدانه
کفBasf

یکشنبه 1400/05/10

متیونین
79/400دگوسا
ترئونین
44/600میهوا
کولین
29/300NB
لیزین
37/000چین
لیزین
38/000کره
جوش شیرین
4/550پترو طرح
رنگدانه
کفBasf

شنبه 1400/05/09

متیونین
79/300دگوسا
ترئونین
44/500میهوا
کولین
29/300NB
لیزین
37/000چین
لیزین
38/000کره
جوش شیرین
4/550پترو طرح
رنگدانه
کفBasf

سه شنبه 1400/05/05

متیونین
79/500دگوسا
ترئونین
43/500میهوا
کولین
28/900NB
لیزین
36/500چین
لیزین
38/000کره
جوش شیرین
4/550پترو طرح
لوکانتین Basf
---کمبو

شنبه 1400/04/05

ترئونین
45/000فوفنگ
کولین
28/500هایلن
لوکانتین Basf
---کمبو

  سه شنبه 1400/04/01

متیونین
84/500دگوسا
ترئونین
45/000فوفنگ
کولین
30/000هایلن
لیزین
40/000چین
لیزین
42/000کره
جوش شیرین
4/350پترو طرح
لوکانتین Basf
---کمبو

یکشنبه 1400/03/30

متیونین
85/500دگوسا
ترئونین
45/000فوفنگ
کولین
29/800هایلن
لیزین
41/000چین
جوش شیرین
4/350پترو طرح
والین
222/000---
لوکانتین Basf
---کمبو

دوشنبه 1400/03/24

متیونین
86/200دگوسا
ترئونین
44/500فوفنگ
کولین
29/000هایلن
لیزین
39/000چین
جوش شیرین
4/350پترو طرح
والین
222/000---
لوکانتین Basf
---کمبو

یکشنبه 1400/03/23

متیونین
----دگوسا
ترئونین
45/000فوفنگ
کولین
29/500هایلن
لیزین
39/500چین
جوش شیرین
4/350پترو طرح
والین
225/000---
لوکانتین Basf
---کمبو

شنبه 1400/03/022

متیونین
86/000دگوسا
ترئونین
45/000فوفنگ
کولین
30/000هایلن
لیزین
40/000کره
جوش شیرین
4/350پترو طرح
والین
225/000---
فیتاز
---کمبو

چهارشنبه 1400/03/05

متیونین
80/000دگوسا
ترئونین
44/300فوفنگ
کولین
30/000هایلن
لیزین
40/000چین
جوش شیرین
4/350پترو طرح
والین
223/000---
فیتاز
---کمبو

دوشنبه 1400/03/03

متیونین
81/500دگوسا
ترئونین
44/300فوفنگ
کولین
31/000هایلن
لیزین
42/000چین
جوش شیرین
4/350پترو طرح
والین
225/000---
فیتاز
---کمبو

یکشنبه 1400/03/02

متیونین
82/000دگوسا
ترئونین
43/500فوفنگ
کولین
31/000هایلن
لیزین
43/300چین
جوش شیرین
4/350پترو طرح
مولتی آنزیم
43/000basf
فیتاز
---کمبو

شنبه 1400/03/01

متیونین
82/000دگوسا
ترئونین
43/500فوفنگ
کولین
31/000هایلن
لیزین
43/300چین
جوش شیرین
4/350پترو طرح
مولتی آنزیم
43/000basf
فیتاز
---کمبو

چهارشنبه 1400/02/01

متیونین
88/000دگوسا
ترئونین
61/000پودری
کولین
37/500هایلن
لیزین
57/000چین
لیزین
57/000کره
جوش شیرین
5/350پترو طرح
مولتی آنزیم
---basf
فیتاز
---کمبو

سه شنبه 1400/01/31

متیونین
89/000دگوسا
ترئونین
61/500پودری
کولین
38/000هایلن
لیزین
58/000چین
لیزین
58/000کره
جوش شیرین
5/350پترو طرح
مولتی آنزیم
45/000basf
فیتاز
---کمبو

دوشنبه 1400/01/30

متیونین
89/500دگوسا
ترئونین
61/500پودری
کولین
38/500هایلن
لیزین
58/000چین
لیزین
58/000کره
جوش شیرین
5/350پترو طرح
مولتی آنزیم
45/000basf
فیتاز
---کمبو

یکشنبه 1400/01/29

متیونین
90/000دگوسا
ترئونین
63/500پودری
کولین
38/500هایلن
لیزین
58/000چین
لیزین
58/000کره
جوش شیرین
5/350پترو طرح
مولتی آنزیم
45/000basf
فیتاز
---هوستازازیم

شنبه 1400/01/28

متیونین
90/500دگوسا
ترئونین
64/000پودری
کولین
38/500هایلن
لیزین
58/000چین
لیزین
58/000کره
جوش شیرین
5/350پترو طرح
مولتی آنزیم
45/000basf
فیتاز
هوستازازیم

چهارشنبه 1400/01/25

متیونین
91/500دگوسا
ترئونین
65/000پودری
کولین
38/500هایلن
لیزین
55/500چین
لیزین
56/500کره
جوش شیرین
5/450پترو طرح
مولتی آنزیم
basf
فیتاز
هوستازازیم

سه شنبه 1400/01/24

متیونین
93/000دگوسا
ترئونین
67/000پودری
کولین
39/000هایلن
لیزین
56/000چین
لیزین
57/000کره
جوش شیرین
5/400پترو طرح
مولتی آنزیم
basf
فیتاز
هوستازازیم

دوشنبه 1400/01/23

متیونین
93/500دگوسا
ترئونین
68/500پودری
کولین
39/500هایلن
لیزین
57/000چین
لیزین
58/000کره
جوش شیرین
5/400پترو طرح
مولتی آنزیم
---basf
فیتاز
---هوستازازیم

یکشنبه 1400/01/22

متیونین
94/500دگوسا
ترئونین
69/500پودری
کولین
39/500هایلن
لیزین
58/000چین
لیزین
58/000کره
جوش شیرین
5/400پترو طرح
مولتی آنزیم
---basf
فیتاز
---هوستازازیم

شنبه 1400/01/21

متیونین
94/500دگوسا
ترئونین
70/000پودری
کولین
39/500هایلن
لیزین
58/000چین
لیزین
58/000کره
جوش شیرین
5/400پترو طرح
مولتی آنزیم
---basf
فیتاز
---هوستازازیم

چهارشنبه 1400/01/18

متیونین
95/000دگوسا
ترئونین
70/000پودری
کولین
39/500هایلن
لیزین
58/000چین
لیزین
59/000کره
جوش شیرین
5/400پترو طرح
مولتی آنزیم
---basf
فیتاز
---هوستازازیم

سه شنبه 1400/01/17

متیونین
96/000دگوسا
ترئونین
70/000پودری
کولین
40/000هایلن
لیزین
60/000چین
لیزین
61/000کره
جوش شیرین
5/400پترو طرح
مولتی آنزیم
---basf
فیتاز
---هوستازازیم

دوشنبه 1400/01/16

متیونین
100/000دگوسا
ترئونین
70/000پودری
کولین
40/000هایلن
لیزین
60/000چین
لیزین
61/000کره
جوش شیرین
5/400پترو طرح
مولتی آنزیم
---basf
فیتاز
---هوستازازیم

سه شنبه 1399/12/26

متیونین
91/000دگوسا
ترئونین
61/000پودری
کولین
38/000اوکتور
لیزین
56/000چین
جوش شیرین
4/850پترو طرح
MCP
13/000MFI
مولتی آنزیم
43/500basf
فیتاز
------هوستازازیم

دوشنبه 1399/12/25

متیونین
95/000دگوسا
ترئونین
61/000پودری
کولین
38/000اوکتور
لیزین
56/000چین
جوش شیرین
4/850پترو طرح
MCP
13/000MFI
مولتی آنزیم
43/500basf
فیتاز
------هوستازازیم

یکشنبه 1399/12/24

متیونین
88/000دگوسا
ترئونین
65/000پودری
کولین
37/000اوکتور
لیزین
57/000چین
جوش شیرین
4/850پترو طرح
MCP
13/000MFI
مولتی آنزیم
44/000basf
فیتاز
------هوستازازیم

شنبه 1399/12/23

متیونین
88/000دگوسا
ترئونین
65/000پودری
کولین
37/000اوکتور
لیزین
57/000چین
جوش شیرین
4/850پترو طرح
MCP
13/000MFI
مولتی آنزیم
44/000basf
فیتاز
------هوستازازیم

سه شنبه 1399/12/19

متیونین
89/000دگوسا
ترئونین
65/000پودری
کولین
38/000اوکتور
لیزین
57/000چین
جوش شیرین
4/850پترو طرح
MCP
13/000MFI
مولتی آنزیم
44/000basf
فیتاز
------هوستازازیم

دوشنبه 1399/12/18

متیونین
89/000دگوسا
ترئونین
71/000پودری
کولین
38/000اوکتور
روغن سویا
17/000گالن
جوش شیرین
4/850پترو طرح
MCP
13/000MFI
مولتی آنزیم
30/000mfeed
ال کارنتین
------لوهمن

یکشنبه 1399/12/17

متیونین
89/500دگوسا
ترئونین
71/500پودری
کولین
37/500اوکتور
روغن سویا
17/000گالن
جوش شیرین
4/850پترو طرح
MCP
13/000MFI
مولتی آنزیم
30/000mfeed
ال کارنتین
------لوهمن

شنبه 1399/12/16

متیونین
90/000دگوسا
ترئونین
72/000پودری
کولین
38/000اوکتور
روغن سویا
16/900گالن
جوش شیرین
4/850پترو طرح
MCP
13/000MFI
مولتی آنزیم
30/000mfeed
ال کارنتین
------لوهمن

چهارشنبه 1399/12/13

متیونین
91/000دگوسا
ترئونین
75/000پودری
کولین
38/000اوکتور
روغن سویا
16/900گالن
جوش شیرین
4/850پترو طرح
MCP
13/000MFI
مولتی آنزیم
30/000mfeed
ال کارنتین
------لوهمن

سه شنبه 1399/12/12

متیونین
90/500دگوسا
ترئونین
75/500پودری
کولین
38/000اوکتور
روغن سویا
16/900گالن
جوش شیرین
4/850پترو طرح
MCP
13/000MFI
مولتی آنزیم
30/000mfeed
ال کارنتین
------لوهمن

دوشنبه 1399/12/11

متیونین
91/000دگوسا
ترئونین
77/000پودری
کولین
38/000اوکتور
روغن سویا
16/900گالن
جوش شیرین
4/850پترو طرح
MCP
13/000MFI
مولتی آنزیم
30/000mfeed
ال کارنتین
------لوهمن

یکشنبه 1399/12/10

متیونین
89/500دگوسا
ترئونین
75/000پودری
کولین
38/000اوکتور
روغن سویا
16/900گالن
جوش شیرین
4/850پترو طرح
DCP
9/900ایرانی
مولتی آنزیم
30/000mfeed
ال کارنتین
------لوهمن

شنبه 1399/12/09

متیونین
90/000دگوسا
ترئونین
69/000پودری
کولین
36/000اوکتور
روغن سویا
16/900گالن
جوش شیرین
4/800پترو طرح
DCP
9/900ایرانی
مولتی آنزیم
30/000mfeed
ال کارنتین
------لوهمن

چهارشنبه 1399/12/06

متیونین
91/000دگوسا
ترئونین
66/000پودری
کولین
35/000اوکتور
روغن سویا
16/850گالن
جوش شیرین
4/800پترو طرح
DCP
9/900ایرانی
مولتی آنزیم
30/000mfeed
ال کارنتین
------لوهمن

سه شنبه 1399/12/05

متیونین
90/000دگوسا
ترئونین
64/000پودری
کولین
34/000اوکتور
روغن سویا
16/850گالن
جوش شیرین
4/800پترو طرح
DCP
9/900ایرانی
مولتی آنزیم
30/000mfeed
ال کارنتین
------لوهمن

دوشنبه 1399/12/04

متیونین
88/900دگوسا
ترئونین
62/500پودری
کولین
34/000اوکتور
روغن سویا
16/850گالن
جوش شیرین
4/800پترو طرح
DCP
9/900ایرانی
مولتی آنزیم
30/000mfeed
ال کارنتین
------لوهمن

یکشنبه 1399/12/03

لیزین
50/000اندونزی
متیونین
88/800دگوسا
ترئونین
62/000پودری
کولین
33/500اوکتور
روغن سویا
16/850گالن
جوش شیرین
4/800پترو طرح
DCP
9/900ایرانی
مولتی آنزیم
30/000mfeed
ال کارنتین
------لوهمن

شنبه 1399/12/02

لیزین
51/000اندونزی
متیونین
90/000دگوسا
ترئونین
63/000پودری
کولین
36/000NB
روغن سویا
16/850گالن
جوش شیرین
4/900پترو طرح
DCP
9/900ایرانی
مولتی آنزیم
30/000mfeed
ال کارنتین
------لوهمن
گلوتن ذرت
------زر

چهارشنبه 1399/11/29

لیزین
52/000اندونزی
متیونین
90/500دگوسا
ترئونین
63/000پودری
کولین
35/000NB
روغن سویا
16/900گالن
جوش شیرین
4/800پترو طرح
DCP
9/900ایرانی
مولتی آنزیم
30/000mfeed
ال کارنتین
نامشخصلوهمن

سه شنبه 1399/11/28

لیزین
52/000اندونزی
متیونین
90/000دگوسا
ترئونین
58/000پودری
کولین
35/000NB
روغن سویا
16/900گالن
جوش شیرین
4/800پترو طرح
DCP
9/900ایرانی
مولتی آنزیم
30/000mfeed
ال کارنتین
نامشخصلوهمن

دوشنبه 1399/11/27

لیزین
51/500اندونزی
متیونین
91/000دگوسا
ترئونین
57/000پودری
کولین
37/000NB
روغن سویا
16/900گالن
جوش شیرین
4/700پترو طرح
DCP
9/900ایرانی
مولتی آنزیم
30/000mfeed
ال کارنتین
نامشخصلوهمن

یک شنبه 1399/11/26

لیزین
50/000اندونزی
متیونین
90/000دگوسا
ترئونین
56/000فوفنگ
کولین
37/000NB
روغن سویا
16/900گالن
جوش شیرین
4/750پترو طرح
DCP
9/900ایرانی
مولتی آنزیم
30/000mfeed
ال کارنتین
نامشخصلوهمن

شنبه 1399/11/25

لیزین
فروش ویژهاندونزی
متیونین
91/000دگوسا
ترئونین
55/000فوفنگ
روغن خام سویا
فروش ویژهگالن
کولین
37/000NB
DCP
9/800ایران
مولتی آنزیم
29/000mfeed
جوش شیرین
4/850پترو طرح

سه شنبه 1399/11/21

متیونین
90/000دگوسا
ترئونین
53/000فوفنگ
روغن خام سویا
فروش ویژهگالن
کولین
32/500NB
دی کلسیم فسفات
9/850نامشخص
لیزین
47/000میهووا

دوشنبه 1399/11/20

متیونین
90/000دگوسا
ترئونین
53/000فوفنگ
روغن خام سویا
فروش ویژهگالن
کولین
33/000NB
دی کلسیم فسفات
9/800نامشخص
لیزین
47/000میهووا

یکشنبه 1399/11/19

متیونین
90/000دگوسا
لیزین
36/000دگوسا
لیزین
49/000اندونزی
لیزین
47/000میهووا
ترئونین
53/800روسی
ترئونین
54/000فوفنگ
روغن خام سویا
16/800گالن

شنبه 1399/11/18

متیونین
89/000دگوسا
لیزین
38/000دگوسا
لیزین
50/000اندونزی
لیزین
46/000میهووا
ترئونین
53/000روسی
ترئونین
54/000فوفنگ
روغن خام سویا
16/800گالن

چهارشنبه 1399/11/15

متیونین
88/500دگوسا
لیزین
39/000دگوسا
لیزین
50/0000اندونزی
لیزین
46/000میهووا
کولین کلراید
31/000NB
ترئونین
54/000میهووا
روغن خام سویا
16/750گالن

سه شنبه 99/11/14

متیونین
88/000دگوسا
لیزین
39/000دگوسا
لیزین
50/500اندونزی
لیزین
46/500میهووا
کولین کلراید
30/000NB
ترئونین
55/000میهووا
روغن خام سویا
16/850گالن

دوشنبه 99/11/13

متیونین
87/000دگوسا
لیزین
38/000دگوسا
لیزین
50/0000اندونزی
لیزین
46/000میهووا
کولین کلراید
30/000NB
ترئونین
55/000میهووا
روغن خام سویا
16/850گالن

یکشنبه 99/11/12

متیونین
85/000دگوسا
لیزین
39/500چین
لیزین
32/000دگوسا
کولین
29/000NB
ترئونین
44/500روسی
جوش شیرین
4/800پترو طرح پارس
روغن خام سویا
فروش ویژهگالن

شنبه 99/11/11

متیونین
82/500دگوسا
لیزین
38/500چین
لیزین
28/000دگوسا
کولین
27/500NB
ترئونین
43/500روسی
جوش شیرین
4/750پترو طرح پارس
روغن سویا
16/850گالن
ویتامین ها
----------DSM و BASF
مونو کلسیم فسفات
12/000MFI
متیونین
87.500دگوسا
ترئونین
60.000چین
کولین
45.000چین
لیزین
55.800چین
رنگدانه قرمز
کف قیمتلوکانتین
جوش شیرین
9.550مالان
سم مگس RTS (مشابه آجیتا با ضمانتنامه کتبی )
1.300.000

سه شنبه 1401/06/08

متیونین
87.500دگوسا
ترئونین
61.500میهوا
کولین
51.000NB
لیزین
60.000چین
رنگدانه قرمز
کف قیمتلوکانتین
جوش شیرین
10.000پترو طرح
سم مگس RTS (مشابه آجیتا با ضمانتنامه کتبی )
1.300.000

یک شنبه 1401/06/06

متیونین
88.500دگوسا
ترئونین
62.000میهوا
کولین
51.500NB
لیزین
68.000چین
رنگدانه قرمز
کف قیمتلوکانتین
جوش شیرین
10.000پترو طرح
سم مگس RTS (مشابه آجیتا با ضمانتنامه کتبی )
1.300.000

 

 شنبه 1401/06/05

متیونین
88.500دگوسا
ترئونین
62.000میهوا
کولین
51.500NB
لیزین
68.000چین
رنگدانه قرمز
کف قیمتلوکانتین
جوش شیرین
10.000پترو طرح
سم مگس RTS (مشابه آجیتا با ضمانتنامه کتبی )
1.300.000

 

چهار شنبه 1401/06/02

متیونین
87.500دگوسا
ترئونین
61.400میهوا
کولین
51.000چین
لیزین
69.500چین
رنگدانه قرمز
کف قیمتلوکانتین
جوش شیرین
10.000پترو طرح
سم مگس RTS (مشابه آجیتا با ضمانتنامه کتبی )
1.300.000

سه شنبه 1401/06/01

متیونین
87.800دگوسا
ترئونین
61.500میهوا
کولین
52.000چین
لیزین
70.000چین
رنگدانه قرمز
کف قیمتلوکانتین
جوش شیرین
10.000پترو طرح
سم مگس RTS (مشابه آجیتا با ضمانتنامه کتبی )
1.300.000

سه شنبه 1401/05/25

متیونین
89.000دگوسا
ترئونین
62.000میهوا
کولین
51.800چین
لیزین
71.800چین
رنگدانه قرمز
کف قیمتلوکانتین
جوش شیرین
9800پترو طرح
سم مگس RTS (مشابه آجیتا با ضمانتنامه کتبی )
1.300.000

شنبه 1401/05/22

متیونین
90.000دگوسا
ترئونین
63.000میهوا
کولین
53.000چین
لیزین
70.000چین
رنگدانه قرمز
کف قیمتلوکانتین
جوش شیرین
9800پترو طرح
سم مگس RTS (مشابه آجیتا با ضمانتنامه کتبی )
1.300.000

سه شنبه 1401/05/19

متیونین
91.000دگوسا
ترئونین
62.000میهوا
کولین
52,500چین
لیزین
73,000چین
رنگدانه قرمز
2,000,000لوکانتین
جوش شیرین
9800پترو طرح
سم مگس آجیتا
2.350.000ایلانکو

سه شنبه 1401/05/11

متیونین
91.000دگوسا
ترئونین
61.000میهوا
کولین
45.000ایران
لیزین
74,500چین
رنگدانه قرمز
کفلوکانتین
جوش شیرین
9900پترو طرح
سم مگس آجیتا
2.350.000ایلانکو

دوشنبه 1401/05/10

متیونین
92.000دگوسا
ترئونین
62.000میهوا
کولین
45.000ایران
لیزین
75.000کره
رنگدانه قرمز
کفلوکانتین
جوش شیرین
9900پترو طرح
سم مگس آجیتا
2.350.000ایلانکو

یکشنبه 1401/05/09

متیونین
93.000دگوسا
ترئونین
62.000میهوا
کولین
53.000چین
لیزین
73.000چین
رنگدانه قرمز
کفلوکانتین
جوش شیرین
10.000پترو طرح
سم مگس آجیتا
2.350.000ایلانکو

چهارشنبه 1401/05/05

24 ساعته و در 7 روز هفته پاسخگوی شما هستیم 02166597192

فهرست