رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﮐﺎروﻓﯿﻞ زرد

توضیحات

رنگدانه زرد کاروفیل Dsm

ﻃﻮل ﻣﻮج رﻧﮓ ﻫﺎی ﮐﺎروﺗﻨﻮﺋﯿﺪﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای رﻧﮕﺪاﻧﻪ زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﯿﻦ 400 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و 600 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ در داﺧﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻃﯿﻒ رﻧﮕﯽ ﺑﺮای ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن، ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. به رنگ زرد ﺗﺎ ﻗﺮﻣﺰ ﻟﻮﺗﺌﯿﻦ، زآﮔﺰاﻧﺘﯿﻦ و آﭘﻮ اﺳﺘﺮ ﮐﺎروﺗﻨﻮﺋﯿﺪﻫﺎی زرد رﻧﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ ( ﻃﻮل ﻣﻮج از 445 ﺗﺎ 450 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ) ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﯿﻦ ﯾﮏ ﮐﺎروﺗﻨﻮﺋﯿﺪ ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ ( ﻃﻮل ﻣﻮج از 465 ﺗﺎ 470 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ)

https://raintejarat.ir/wp-content/uploads/2023/07/pdf_20230123_123723_00001.pdf

مقدار مصرف:

میزان مصرف در جیره غذایی با توجه به مقادیر منابع گزانتوفیل‌های طبیعی )ذرت، گلوتن ذرت( ونیز رنگ مورد نظر برای زرده تخم‌مرغ متفاوت می‌باشد.

برای مشخص کردن رنگ دلخواه زرده تخم‌مرغ، پره‌هایرنگی شرکت DSM به عنوان رفرانس در سطح جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

باید توجه داشت که مقادیر بالای ذرت در جیره غذایی تنها می‌تواند میزان نیاز به استفاده از رنگدانه زرد را کاهش دهد و اثری در کاهش نیاز به مصرف رنگدانه قرمز ندارد.

در ضمن نسبت جایگزینی رنگدانه زرد به وسیله گزانتوفیل‌های طبیعی موجود در اجزای خوراک باید حتمآ مورد محاسبه دقیق قرار گیرد.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﮐﺎروﻓﯿﻞ زرد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست